شرکت اروند تراش آبادان

آدرس: خوزستان، آبادان، منطقه آزاد اروند، کیلومتر ۵ جاده آبادان به اهواز، شهرک صنعتی شماره ۱، خیابان اروند ۴